En revisor är i korta ordalag en person som analyserar ett bolags räkenskaper och verksamhet, i syfte att säkerställa att företaget följer de regler och lagar som finns. Revisorns roll ur ett samhälleligt perspektiv är att öka trovärdigheten i ett företags rapportering av finansiell information, vilket i sin tur syftar till att upprätthålla en hög kvalitet i den information som företaget delar med sig av. Detta ger i sin tur ökad tillit bland allmänheten till näringsverksamhet. Det finns i detta sammanhang två typer av revisorer att skilja mellan – internrevisorer och externa revisorer – eftersom de, trots att de delvis arbetar inom samma område, har ganska olika uppgifter.

Externa revisorer är anlitad av företaget som en oberoende, utomstående part. Beslutet om vem, eller vilket revisionsbolag, som får uppdraget tas på bolagsstämman. Det finns i sin tur olika typer av extern revision, varav revision av årsredovisningen är en. Till skillnad från externa revisorer är interna revisorer direkt anställda av företaget och arbetar med att löpande granska företagets ekonomiska situation och konsultera utifrån dess observationer. Man kan alltså säga att den interna revisorn arbetar förebyggande medan den externa revisorn har en kontrollfunktion. Den interna revisorn ska helt enkelt se till att den externa revisorn har så få anmärkningar som möjligt.

Vilka bolag måste ha extern revisor?

Huvudregeln enligt aktiebolagslagen är att alla aktiebolag ska ha en extern revisor. Det finns undantag, men för bland annat publika aktiebolag och finansiella företag är regeln fast. Privata aktiebolag kan undgå revisorskravet om de, under båda de senaste två räkenskapsåren, har fler än tre anställda, mer än 1,5 miljoner i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. De små aktiebolag som inte uppfyller det ovanstående måste besluta om entledigande av revisorn på bolagsstämman. På Bolagsverket kan du läsa mer om hur till exempel medelantalet anställda beräkna samt vidare information om kravet på revisor i de olika formerna av bolag.

Vilka bolag måste ha intern revisor?

Det finns inget krav på att det ska finnas interna revisorer i bolag, men de allra flesta har ändå en sådan funktion i sin organisation. Det beror på att det är ett effektivt sätt att säkerställa att interna processer fungerar tillfredsställande. Internrevisorn granskar inte bara räkenskaper, utan kan också ha ett vidare ansvarsområde beroende på vilken typ av bolag det rör sig om. Om internrevisorn till exempel befinner sig direkt under styrelsen i organisationsschemat granskas även VD av internrevisorn och denna rapporterar då till styrelsen istället för VD. I ett sådant fall granskas styrelsen i sin tur av den externa revisorn.

Utbildning

Det är ganska stor skillnad i utbildningskrav för interna respektive externa revisorer. Medan det i Sverige tar minst sex år att utbilda sig till extern, auktoriserad revisor, finns inget officiellt krav på en internrevisor. Dock har de vanligen någon form av ekonomiutbildning och det finns även olika typer av certifieringar att uppnå för att stärka sin kompetens och nivån av förtroende en internrevisor inger. Det globala institutet för internrevisorer är IIA (the Institution of Internal Auditors). Organisationens uppgift är att arbeta som rådgivare för internrevisorer och att upprätthålla riktlinjer, både starkt rekommenderade och obligatoriska sådana, för internrevisorer världen över.

Samspelet mellan interna och externa revisorer

Ett övergripande önskemål är att interna och externa revisorer ska komplettera varandras arbete. Det finns ibland risk att en del dubbelarbete utförs, men i ett perfekt scenario kan internrevisorns kunskap om organisationen och dess processer vara mycket hjälpsam i den externa revisorns arbete. Samtidigt är det lätt att bli hemmablind, vilket den externa revisorn kan motverka genom att tillföra fräscha ögon och nya perspektiv på verksamheten. Det kan dock vara en svår balansgång, eftersom det är viktigt att förhålla sig objektiv som extern revisor och inte låta till exempel personliga relationer eller åsikter påverka arbetet. Utan objektiviteten förlorar externrevisionen sitt syfte.