Revisorer har länge ansetts vara ansvariga för bokföring, årsredovisning och förvaltning av bland annat styrelsen. En revisor kontrollerar efter fel och kommer med förslag på hur man ska gå vidare med så lite förlust som möjligt. I tjänsten ingår rådgivning och en riskanalys för att bedöma framtida problem. För mindre bolag är det inte bindande att ha en revisor utan det är upp till företaget själv. Tyvärr har tjänsten associerats med att vara dyr och därmed inte lika lättillgänglig för andra konsumenter vilket i sin tur minskar antalet användare. Med det kommer frågan om redovisning kommer att automatiseras och därmed AI ersätta revisorer i arbetsmarknaden.

Som rubriken lyder är AI, artificiell intelligens, en viktig punkt som kommer beröra många yrkesområden, däribland revisorer, i framtiden. I dagsläget är AI något som har implementerats med bokföring. Möjligheten till att med hjälp av AI välja en revisor är något som är tillgängligt. Framtidsplanerna för AI är något som fortfarande diskuteras och om det är möjligt att automatisera flera områden. Att adressera denna fråga är därför av ytterst vikt och kommer att diskuteras i artikeln för att få en bättre bild av situationen. Kartläggning av både för- och nackdelarna till båda möjligheterna samt en prognos är något som också går att läsa nedan.

AI kortfattat

AI, eller artificiell intelligens, är användandet av teknologi för att automatisera arbetet och på så sätt öka produktiviteten. Tanken är att tidskrävande arbete ska reduceras och minska vanliga fel som beror på den mänskliga faktorn. Problemet med AI är att om arbetet utförs av maskin är behovet av människan nästan icke-existerande och det leder på sikt till en ökad arbetslöshet som påverkar samhället i stort. Med en hög arbetslöshet bland arbetsföra ökar fattigdomen och det sker en obalans mellan antalet individer som kan generera en inkomst i samhället och andelen pensionärer. I slutändan är det en katastrof för alla involverade.

Behovet av revisorer

Som det nämns ovan är revisorer med tidigt i processen när beslut ska tas i ett företag. Revisorer kan också hjälpa till den enskilda personen med dess ekonomi. Behovet av revisorer beror på lagstiftning och gör det obligatoriskt för större bolag att anlita revisorer. Med en revisor kan kunden eller företaget förhindra komplikationer och ta bra beslut affärsmässigt. Dessutom skapar det ett bra förtroende mellan kunderna och revisorerna och på lång sikt som är värdefullt när referenser behövs. I nuläget är efterfrågan av revisorer tillräcklig stor, men alternativet att använda AI är redan nu möjligt inom vissa arbetsuppgifter såsom bokföring.

För- och nackdelar

Med all fakta i hand är det dags att jämföra för- och nackdelarna med AI som ersättning av vanliga revisorer. Som tidigare nämnts är AI något som kan underlätta arbetet för revisorer genom att effektivisera och reducera arbetsbelastningen. Detta är en fördel då bolagen sparar pengar i slutändan. Nackdelen med detta tänk är att det underminerar vikten av revisorers roll. Förutom det rent praktiska arbetet som är associerat med revision, till exempel bokföring, är revisorer ansvariga för rådgivning. Rådgivningen är mycket betydelsefull då det kan förhindra att företaget hamnar i konkurs eller att ett hushåll får finansiella problem som kan avstyras.

Prognos

Som en slutsats verkar revisorer vara av stor vikt, åtminstone när det gäller rådgivning. Med den stora insatsen att lansera AI inom branschen har frågan om AI kommer ta över revisorers yrke blivit mer och mer relevant. Ännu är teknologin inte i samma höjd med framtidsprognosen men om så inte var fallet så är den mänskliga insatsen ändå en viktig faktor. Då många bolag arbetar med revisorer på nära håll skapar de en nära kontakt som är värdefull. Det är nog snarare att rollen som revisor kommer att omdefinieras än att AI ersätter revisorn. Med det sagt, kan revisorer vara kvar i framtiden, men med en ny roll.