Går du i tankarna att utbilda dig till revisor? Kanske studerar du på gymnasiet och tycker att ekonomikurserna är de roligaste, eller kanske kommer du från en icke-ekonomisk bakgrund och vill inleda en ny karriär. Oavsett anledning till dina funderingar kommer du att få en bättre förståelse för vad revisorsyrket innebär och hur du kan bli en revisor genom att läsa den här artikeln.

Den kortaste beskrivningen av vad en revisor är, är en yrkesverksam person som utför revision av en organisations räkenskaper. Organisationen i fråga kan vara ett företag, men också till exempel en förening eller en statlig myndighet. Räkenskaperna inkluderar även bland annat beslutsunderlag och generell verksamhet. En revisor analyserar med andra ord hela verksamheten och dess uppfyllelse med svensk lagstiftning.

Revisorsinspektionen

Revisorer kan vara antingen ideella eller auktoriserade. Den sistnämnda är en skyddad titel, vilket innebär att inte vem som helst får anta titeln. Det är endast auktoriserade revisorer som får utföra lagstadgad revision, till exempel för stora aktiebolag och bolag under Finansinspektionens tillsyn. I Sverige ansvarar den statliga myndigheten Revisorsinspektionen för att auktorisera revisorer, samt för att utöva tillsyn över de som redan är auktoriserade.

Vidare är Revisorsinspektionens uppdrag att säkerställa att god revision- och revisionssed upprätthålls samt att yrkesverksamma revisorer lever upp till de högt ställda krav allmänheten och näringslivet har. Myndigheten ansvarar också för att se till att det finns tillräckligt många kvalificerade revisorer samt för att auktoriseringen följer en relevant utvecklingskurva. Revisorsinspektionen är till hundra procent avgiftsfinansierad, från till exempel årsavgifter för auktoriserade revisorer samt examensavgifter.

Att bli auktoriserad revisor

För att bli auktoriserad revisor krävs såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet. Totalt omfattar denna utbildning sex år, inklusive en kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng från ett universitet eller högskola. Enligt Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:1) ska kurserna ha behandlat bland annat allmän redovisningsteori och -principer, räkenskapsanalys, internationella revisionsstandarder, intern redovisning och ekonomistyrning. Du måste ha klarat kurserna med godkänt resultat.

Den praktiska erfarenheten tillgodogör du dig via en anställning hos vad som vanligen är ett revisionsföretag. Kravet är dock att din handledare är auktoriserad eller godkänd revisor. Den praktiska utbildningen måste ske på heltid och pågå under minst tre år. Totalt krävs att du har tillgodoräknat dig minst 4 800 arbetstimmar under dessa tre år, med mellan 1 600 och 1 800 timmar per år.

Revisorsprovet

Efter att du genomgått en teoretisk och praktisk utbildning som möter Revisorsinspektionens krav är det dags att skriva provet som gör dig auktoriserad vid godkänt resultat. Provet anordnas två gånger per år – en gång under våren i maj eller juni och en gång under hösten i november eller december. Senaste ansökningsdatum för att få avlägga provet är 25 februari respektive 5 september.

Att avlägga provet kostar totalt 25 000 kronor, varav 5 000 kronor är administrationsavgift och resterade 20 000 kronor utgör examensavgiften. Avgiften betalas i samband med att du skickar in ansökan om att få skriva provet. Förutom de ämnesområden som behandlas i stycket om teoretisk kunskap ovan, prövas också dina kunskaper i bland annat handelsrätt, arbetsrätt och socialrätt, beskattningsrätt samt obeståndsrätt.

Auktorisation

Efter att du avlagt provet med godkänt resultat ställs ytterligare krav på dig för att du ska få behålla titeln som auktoriserad. Till exempel måste du yrkesmässigt utföra revision, vara bosatt i Sverige eller annat EES-land, betraktas som redbar och i övrigt kapabel att utföra revisionsyrket samt inte vara anställd någon annanstans än hos ett revisionsföretag. För fullständiga regler vänligen se revisorslagen (2001:883).

Framtiden som revisor

Precis som många andra branscher är revisionsbranschen mitt uppe i ett digitalt skifte. Många av de repetitiva uppgifterna som yrket innefattar har redan eller kommer att automatiseras bort. Förväntningarna bland aktiva i branschen är dock att digitaliseringen kommer att leda till att revisorer får en mer rådgivande roll än tidigare. Kanske får det dig att omvärdera din syn på den stereotypiska, grå revisorn?